ศาลพิพากษาให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG เมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 เป็นโมฆะ

2016-05-18_050809

ศาลพิพากษาให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG เมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 เป็นโมฆะ และเป็นการประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีผลทำให้มติต่างๆ ของที่ประชุมสามัญของจำเลยในครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับได้ ขณะที่ ก.ล.ต.สั่งผู้บริหารเครือเนชั่นเข้าชี้แจง เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ศาลจังหวัดพระโขนง พิพากษาให้การประชุม และการลงมติต่างๆ ทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 เป็นโมฆะ ในคดีที่ถูก บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) กับพวกรวม 6 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรณีกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คำพิพากษาระบุว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เข้าไปดูแลบริหารกิจการโดยตรง ดังนั้น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนบริหารแทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่อาจกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ตามที่ พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 102 รับรองสิทธิไว้ในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติ

เมื่อปรากฏว่าจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โจทก์ทั้งหกก็ยังเป็นผู้มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ NMG ซึ่ง NMG ได้ให้การรับรองการเป็นผู้ถือหุ้น และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ทั้งหก โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุม และมีการจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นรวมโจทก์ทั้งหกแล้ว ดังนั้น โจทก์ทั้งหกจึงเป็นผู้ถือหุ้น และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เม.ย.58

แม้จำเลยจะอ้างเหตุผลว่า โจทก์ทั้งหกร่วมกันเข้าถือหุ้น NMG เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเพื่อครอบงำกิจการ และการได้มาซึ่งหุ้นโดยไม่ชอบเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของโจทก์ก่อน อีกทั้งการเข้าถือหุ้นอาจขัดต่อหลักเกณฑ์การป้องกันการผูกขาด และแม้ นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา หนึ่งในกรรมการบริษัท จะอ้างว่ามีหนังสือของ นายสุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหาร NMG ที่ส่งไปถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหลักฐานสนับสนุนให้เชื่อถือข้อมูลที่ทราบมาดังกล่าวก็ตาม

แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นได้มีคำวินิจฉัยของหน่วยงานใดว่าโจทก์กับพวกเข้ามาถือหุ้นจำเลยโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องการครอบงำกิจการ จึงต้องถือว่าโจทก์ทั้งหกเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลย เมื่อปรากฏว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้ห้ามโจทก์ทั้งหกมิให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติในที่ประชุม จึงมีผลทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของจำเลยในวันดังกล่าวเป็นการประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้มติต่างๆ ของที่ประชุมสามัญของจำเลยในครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับได้

ขณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือเรียกผู้บริหารเครือเนชั่น ให้เข้าชี้แจงในวันนี้ (17 พ.ค.) หลังมีคำพิพากษาดังกล่าว เพื่อให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

 

source :- http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000049557

 

Add Comment