ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร 6,540 ล้านบาท

ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร 6,540 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือเป็นเงินรวม 6,540 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรราว 2.85 ล้านคน และการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ที่เกษตรกรราว 2.9 ล้านคนติดค้างอยู่

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 และได้รับการตรวจสอบและรับรองเบื้องต้นจากหน่วยงานราชการแล้วจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

โดยเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินรายละ 1,500 บาท รัฐบาลจะใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อการนี้จำนวน 6,540 ล้านบาท

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างหนี้ที่จะดำเนินการ จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรได้ราว 20,000 ล้านบาท ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า