คิดเห็นกันอย่างไรกับงานวิจัยที่พบว่าชาวเจเนอเรชันวายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ยอมรับมีคู่รักโดยเฉลี่ย 5 คน

คิดเห็นกันอย่างไรกับงานวิจัยที่พบว่าชาวเจเนอเรชันวายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ยอมรับมีคู่รักโดยเฉลี่ย 5 คน และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 15 ปี

ม.มหิดลเผยแพร่รายงานพฤติกรรมคนต่างวัยในไทย พบคนในกลุ่มที่เรียกว่าเจเนอเรชั่นวาย หรือผู้ที่มีอายุประมาณ 11-34 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ และทั้งหญิง-ชายในวัยนี้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ยอมรับว่ามีคู่รักโดยเฉลี่ย 5 คน กับมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุประมาณ 15 ปี นักวิจัยแนะพ่อแม่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

ผศ.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวกับบีบีซีไทยว่า สิ่งที่พบจากการวิจัยคือแนวโน้มที่ผู้หญิงในกลุ่มเจเนอเรชันวาย ที่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้นมีในอัตราสูงพอ ๆ กับผู้ชายในวัยเดียวกันที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ทั้งนี้ คนในกลุ่มดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีการศึกษา สามารถพึ่งพิงตัวเองได้มากขึ้น และเติบโตมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ผศ.เฉลิมพล กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าสนใจคือคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นถัดไปจากเจนวาย หรือกลุ่มที่มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี จะเป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวตน มีการมองโลกที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเจเนอเรชันใด ๆ เพราะมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการรับรู้ได้ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ต “ดังนั้นครอบครัว โรงเรียน และสังคมที่เขาอยู่นั้น จะไม่มีผลมากเหมือนในอดีตอีกแล้ว พ่อแม่ต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้ หากลูกจะมีเพศสัมพันธ์ก็จะต้องคำนึงถึงการป้องกัน ค่านิยมและแนวคิดที่พ่อแม่เคยมีอาจจะต้องปรับไปตามพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงไป”

ทั้งนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า หากแบ่งสัดส่วนประชากรของไทยตามรุ่นหรือตามเจเนอเรชั่น พบว่า คนเจนเอ็กซ์ (เกิดปี 2504 – 2524) มีจำนวนสูงสุดคือ 23 ล้านคน รองลงมาคือเจนวาย (เกิดปี 2525 – 2548) จำนวน 22 ล้านคน เบบี้บูมเมอร์ (เกิดปี 2486 – 2503) จำนวน 11.7 ล้านคน หลังเจนวาย (เกิดปี 2549 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย กลุ่มเจนแซด เจนแอลฟา และเจนซี จำนวน 7.8 ล้านคน และ กลุ่มไซเลนต์เจน (เกิดปี 2468 – 2485) จำนวน 3.3 ล้านคน #GenerationY

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ